pexels-diva-pla

Việc Thăm Dò về Báo Cáo Công Tác Thiện Nguyện Tiểu Bang NSW 2023 đã được công bố. Xin tham gia vào nghiên cứu quan trọng này và bày tỏ nguyện vọng của mình.    

Việc thăm dò mời gọi sự tham gia của bất cứ ai đang làm thiện nguyện hay phục vụ cộng đồng ở bất cứ chức vụ hay nhiệm vụ nào. Việc thăm dò chỉ mất khoảng từ 10 đến 15 phút. 

Khi hoàn tất việc thăm dò, quý vị sẽ tự động được rút thăm để thắng một trong 30 phiếu quà tặng mỗi phiếu trị giá $100 như một hình thức chúng tôi muốn cám ơn quý vị đã bỏ thì giờ tham gia vào việc thăm dò. Những người thắng giải sẽ được công bố vào ngày before 5 December.   

Tham Gia Việc Thăm Dò 

Tại sao tham gia vào việc thăm dò? 

Quan điểm của quý vị sẽ giúp chúng tôi hiểu được những công tác thiện nguyện trong cộng đồng của quý vị đang hoạt động như thế nào – kể cả động cơ, hoàn cảnh, cũng như các thử thách và chướng ngại – nhờ đó chúng tôi có thể tranh đấu cho nhu cầu của quý vị hữu hiệu hơn. Vấn đề này gồm cả việc giúp đưa đến quyết định về chính sách trong tương lai và phát triển việc hướng dẫn và huấn luyện để cải thiện hoạt động thiện nguyện trên toàn tiểu bang NSW.  

Muốn hiểu thêm về những khám phá quan trọng chúng tôi đã tìm thấy trong Báo Cáo Công Tác Thiện Nguyện Tiểu Bang NSW được thực hiện vào năm 2021, xin đến trang mạng của chúng tôi (xin bấm vào đây). 

Close